Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

(M.P. poz. 882)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 1 września 2014 r.

w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.[2]) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1. Ustala się dla wyborów do rad gmin niebędących miastem na prawach powiatu wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się dla wyborów do rad miast na prawach powiatu wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się dla wyborów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy wzór protokołu głosowania w obwodzie stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dla wyborów do rad powiatów wzór protokołu głosowania w obwodzie stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dla wyborów do sejmików województw wzór protokołu głosowania w obwodzie stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wzór protokołu głosowania w obwodzie stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, o której mowa w art. 482 § 3 Kodeksu wyborczego wzór protokołu głosowania w obwodzie stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wzór protokołu głosowania w obwodzie stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, o której mowa w art. 482 § 3 Kodeksu wyborczego wzór protokołu głosowania w obwodzie stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1])    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

[2]     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl