Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, gminnych (miejskich) komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych przypominających o trybie postępowania w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, gminnych (miejskich) komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych przypominających o trybie postępowania w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.(2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne dla komisarzy wyborczych, gminnych (miejskich) komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych przypominające o trybie postępowania w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 listopada 2014 r. (poz. …)

WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH, GMINNYCH (MIEJSKICH) KOMISJI WYBORCZYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZYPOMINAJĄCE O TRYBIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ ORGANÓW WYBORCZYCH PRZY USTALANIU WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTÓW (BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST) W PONOWNYM GŁOSOWANIU W DNIU 30 LISTOPADA 2014 R.

I. Tryb postępowania obwodowych komisji wyborczych

Obwodowe komisje wyborcze, którym zapewniono obsługę informatyczną, wykonują zadania związane ze sporządzeniem protokołów głosowania i przekazaniem ich do gminnych (miejskich) komisji wyborczych w sposób określony w wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. (M.P. poz. 934).

W przypadku pojawienia się problemów ze sporządzeniem projektu protokołu głosowania w systemie informatycznym wspomagającym pracę organów wyborczych, zwanym dalej „Platformą wyborczą” – ocenionych po konsultacji z pełnomocnikiem terytorialnej komisji wyborczej ds. informatyki jako niemożliwe do niezwłocznego usunięcia - komisjaniezwłocznie przystępuje do sporządzania protokołu ręcznie, postępując zgodnie z odpowiednimi postanowieniami powołanej uchwały.

O przystąpieniu do ręcznego sporządzania protokołu komisja niezwłocznie zawiadamia komisarza wyborczego za pośrednictwem gminnej (miejskiej) komisji wyborczej.

Jeżeli projekt protokołu głosowania został sporządzony w „Platformie wyborczej”, a jedynie brak jest możliwości dokonania transmisji danych do gminnej (miejskiej) komisji wyborczej, komisja, jeżeli jest taka możliwość techniczna, zapisuje uwierzytelnione licencją przewodniczącego komisji lub jego zastępcy dane z protokołu na nośniku elektronicznym, zgodnie z pkt 88 ppkt 7 i 8 powołanych wytycznych. Nośnik ten należy niezwłocznie przekazać gminnej (miejskiej) komisji wyborczej wraz z raportem ostrzeżeń (jeżeli został sporządzony), zgodnie z powołanymi wytycznymi. Jeżeli nie ma możliwości zapisania danych na nośniku, komisja przekazuje terytorialnej komisji wyborczej protokół i ewentualnie raport ostrzeżeń.

II. Tryb postępowania gminnych (miejskich) komisji wyborczych i komisarzy wyborczych

W przypadku braku możliwości skorzystania z „Platformy wyborczej” lub z części jej funkcji, gminne (miejskie) komisje wyborcze i komisarze wyborczy postępują stosując odpowiednio wytyczne dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczące trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., stanowiące załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r., z tym, że w takim przypadku przystąpienie do ręcznego wykonywania zadań następuje niezwłocznie.

Komisarze wyborczy czuwają, aby w przypadku braku możliwości skorzystania z „Platformy wyborczej” obwodowe i gminne (miejskie) komisje wyborcze niezwłocznie przystępowały do ręcznego sporządzania protokołów.(1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

(2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl