Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

(M.P. poz. 896)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. (2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Ustala się wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Informacja w wyborach:

1)   do rad gmin i miast niebędących miastami na prawach powiatu –stanowi załącznik nr 1 do uchwały,

2)   do rad miast na prawach powiatu – stanowi załącznik nr 2 do uchwały,

3)   do rad dzielnic m. st. Warszawy – stanowi załącznik nr 3 do uchwały,

4)   do rad powiatów – stanowi załącznik nr 4 do uchwały,

5)   do sejmików województw – stanowi załącznik nr 5 do uchwały,

6)   wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – stanowi załącznik nr 6 do uchwały,

7)   wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy zarejestrowany jest tylko jeden kandydat – stanowi załącznik nr 7 do uchwały,

8)   w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – stanowi załącznik nr 8 do uchwały,

9)   w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy zarejestrowany jest tylko jeden kandydat – stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

3. Informację umieszcza się w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą zostać sporządzone w druku czarno – białym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

(2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl