Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w głosowaniu korespondencyjnym

(M.P. poz. 809)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic 
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
w głosowaniu korespondencyjnym

Na podstawie art. 61j ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1072), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,

2)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania,

3)  sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na karty do głosowania,

4)  sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego

- w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

w głosowaniu korespondencyjnym.

§ 2. 1. Koperty zwrotne, doręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania, komisja otwiera niezwłocznie po doręczeniu  i sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się:

1)  podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

2)  zaklejona koperta na karty do głosowania.

2. Jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1, komisja odnotowuje w rubryce spisu „Uwagi”, odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie, a zaklejoną kopertę na karty do głosowania komisja wrzuca do urny wyborczej. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do spisu wyborców. Puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Pakiet ten podlega zniszczeniu w terminie i trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1488).

3. Jeżeli:

1)  w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

2)  oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę,

3)  w kopercie zwrotnej nie było koperty na karty do głosowania,

4)  koperta na karty do głosowania była niezaklejona

- komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków.

4. Komisja pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków określonych w ust. 3, opisuje je i odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

5. Jeżeli kopertę zwrotną wyborca dostarczył osobiście, komisja w jego obecności otwiera kopertę zwrotną i na podstawie jego dokumentu tożsamości sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez tego wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Ponadto komisja sprawdza, czy koperta na karty do głosowania jest zaklejona. Jeżeli któryś z wymienionych warunków nie jest spełniony, komisja wzywa wyborcę do usunięcia stwierdzonej wady. Jeżeli warunki są spełnione, komisja dołącza do spisu wyborców oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, wrzuca kopertę na karty do głosowania do urny, a pustą kopertę zwrotną dołącza do pakietu, o którym mowa w ust. 2 zdanie trzecie.

6. Po zakończeniu głosowania i otwarciu urny wyborczej komisja w pierwszej kolejności wyjmuje ze znajdujących się w urnie kopert na karty do głosowania karty do głosowania i ustala ich liczbę odrębnie dla wszystkich wyborów, dla przeprowadzenia których komisja jest właściwa. Liczby te powinny odpowiadać liczbie adnotacji w rubryce spisu „Uwagi”, że wyborca głosował korespondencyjnie. Różnica jest możliwa tylko w przypadku, gdy koperta na karty do głosowania była pusta lub w kopercie nie znajdowały się karty dla wszystkich przeprowadzanych przez komisję wyborów. Sytuację tę komisja opisuje w protokole głosowania w punkcie „Inne uwagi”. Koperty na karty do głosowania, z których komisja wyjęła karty, komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

7. Następnie komisja przystępuje do wykonywania pozostałych czynności wynikających z odrębnej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. 1. Jeżeli obwodowa komisja wyborcza otrzymała koperty zwrotne po zakończeniu głosowania, wówczas liczy je, pakuje w pakiet, opisuje (nazwa i adres komisji obwodowej, siedziba właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, do której przekazywany jest pakiet, liczba przekazywanych kopert zwrotnych) i przekazuje terytorialnej komisji wyborczej wraz z protokołami głosowania.

2. Terytorialna komisja wyborcza przekazuje pakiet, o którym mowa w ust. 1, dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobie przez niego upoważnionej.

3. Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego przechowuje otrzymany pakiet z kopertami zwrotnymi, a następnie niszczy go. Przepisy § 2 ust. 2 zdanie piąte stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Do postępowania z pakietami wyborczymi niedoręczonymi wyborcy, które zostały przekazane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania w trybie art. 61f § 7 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Do postępowania z pakietami wyborczymi niedoręczonymi wyborcy, które zostały przekazane bezpośrednio dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w trybie art. 61f § 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. W wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w głosowaniu ponownym, przepisy uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl