Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

(M.P. poz. 838)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 1 września 2014 r.

w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady miasta na prawach powiatu, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady miasta na prawach powiatu, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6) protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1])    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl