Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

(M.P. poz. 789)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

 (1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

 

Załączniki do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 sierpnia 2014 r. (poz. …)

Załącznik nr 1

REGULAMIN TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1. Terytorialna komisja wyborcza: wojewódzka, powiatowa, gminna (miejska) dzielnicowa, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, a także wyjaśnień komisarza wyborczego.

§ 2. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1)  czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;

2)  reprezentuje komisję na zewnątrz;

3)  ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;

4)  podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma i inne dokumenty związane z działalnością komisji, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 10.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.

§ 3. 1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1)  wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji, z zastrzeżeniem art. 178 § 6 Kodeksu wyborczego;

2)  wybiera zastępcę przewodniczącego komisji;

3)  omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

4)  ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach;

5)  ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych, a w przypadku gminnych (miejskich) komisji również kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wybory przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.

4. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji, z wyłączeniem komisji, w których funkcję przewodniczącego pełni sędzia wskazany przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego.

§ 4. Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi wykonywania jej zadań oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

§ 5. 1 Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

3. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.

§ 6. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkom komisji lub zespołom powoływanym w tym celu z jej składu.

§ 7. 1. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach komisji.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub jego zastępcę.

§ 8. 1. W posiedzeniach może uczestniczyć komisarz wyborczy, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego bądź upoważniony przez niego pracownik, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.

2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.

§ 9. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1)  porządek obrad;

2)  imiona i nazwiska uczestników;

3)  zwięzłą treść wystąpień;

4)  podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty.

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 10. 1. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:

1)  uchwały komisji podjęte w sprawach:

a) odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych oraz odmowy rejestracji zgłoszenia listy z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców (art. 430 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego),

b) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia (art. 431 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego),

c) skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy, uzupełnienia listy oraz unieważnienia rejestracji listy (art. 436 § 1 - 3 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego);

2)  inne dokumenty:

a) protokoły rejestracji list kandydatów na radnych (art. 433 § 1 w związku z art. 450 i art. 459 § Kodeksu wyborczego),

b) zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym na poszczególne listy kandydatów na radnych oraz dokonany na ich podstawie podział mandatów w okręgach wyborczych (art. 442 § 1, art. 444 § 1 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego),

c) protokoły z wyborów do sejmików województw na obszarze powiatu (art. 468 § 1 Kodeksu wyborczego),

d) protokoły z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy (art. 445 § 1 w związku z art. 450 i art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego).

2. Członkowie gminnej (miejskiej) komisji obecni na posiedzeniu ponadto podpisują:

1)  uchwały komisji podjęte w sprawach:

a) przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów (art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego),

b) odmowy przyjęcia zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz odmowy rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców, w przypadku wyborów przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 430 w związku z art. 470 i art. 478 § 4 Kodeksu wyborczego),

c) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia (art. 431 w związku z art. 470 Kodeksu wyborczego),

d) skreślenia kandydata z listy kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz uzupełnienia listy kandydatów (art. 483 Kodeksu wyborczego);

2)  inne dokumenty:

a) protokoły rejestracji kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 480 § 2 Kodeksu wyborczego),

b) protokoły wyników głosowania i wyniku wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 488 § 2 Kodeksu wyborczego).

§ 11. Uchwały komisji i dokumenty, o których mowa w § 10, oraz – stosownie do decyzji przewodniczącego komisji – inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 12. Komisja niezwłocznie bada każdą skargę na działalność obwodowej komisji wyborczej, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego, i w miarę potrzeby komisarza wyborczego, o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.

§ 13. 1. Komisja współdziała z komisarzem wyborczym oraz dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego przy ustalaniu zasad i sposobu wykonywania zadań wyborczych oraz zapewnieniu obsługi administracyjnej komisji odpowiednio przez marszałka województwa, starostę, wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

2. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych odpowiednio z marszałkiem województwa, starostą, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, w szczególności w zakresie:

1)  druku i podania do wiadomości publicznej urzędowych obwieszczeń wyborczych;

2)  druku kart do głosowania oraz dostarczenia ich obwodowym komisjom wyborczym.

3. Gminna (miejska) komisja wyborcza współdziała z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta również w zakresie wykonywania zadań związanych z powołaniem obwodowych komisji wyborczych.

§ 14. 1. Na żądanie Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarza wyborczego oraz osób upoważnionych przez te organy wyborcze komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumenty oraz materiały w tym zakresie.

2. Komisja może zwracać się do komisarza wyborczego lub, za jego pośrednictwem, do Państwowej Komisji Wyborczej o udzielenie wyjaśnień.

§ 15. Komisarz wyborczy wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnioną w komisji funkcję.

§ 16. W przypadku konieczności zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym komisarza wyborczego.

 

Załącznik nr 2

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1. Obwodowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, a także wyjaśnień komisarza wyborczego. W razie wątpliwości komisja może się zwracać o dodatkowe wyjaśnienia do komisarza wyborczego.

§ 2. 1. Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.

§ 3. 1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które organizuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1)   wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie;

2)   omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

3)   ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

3. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.

4. Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

§ 4. 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

2. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 6. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1)   porządek obrad;

2)   imiona i nazwiska uczestników;

3)   podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 7. 1. Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzaniu.

2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca na formularzu protokołu, dołącza się je jako załączniki do protokołu.

3. Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 8. Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzowi wyborczemu, a także osobom przez nie upoważnionym.

§ 9. 1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.

§ 10. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) w zakresie:

1)   przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania;

2)   odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów wyborczych;

3)   przekazania protokołu głosowania w obwodzie do właściwej terytorialnej komisji wyborczej;

4)   zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.

§ 11. Przewodniczący wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnioną w komisji funkcję. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wydaje zastępca przewodniczącego.

§ 12. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym gminną (miejską) komisję wyborczą za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl