Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

(M.P. poz. 735)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. …) wprowadza się następujące zmiany:

1)       w § 3:

a)       w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „o średnicy 8 mm” dodaje się wyrazy 
„ , z zastrzeżeniem ust. 1a”;

b)       po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dopuszczalne jest, aby zamiast wyciętych czterech otworów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, karta do głosowania miała ścięty prawy górny róg”.

2)       w § 4 w ust. 5 wyrazy „ i § 3 ust. 1” zastępuje się wyrazami „oraz § 3 ust. 1 i 1a”;

3)       w § 5 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepis § 3 ust. 1a stosuje się odpowiednio.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i Nr 1072.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl