Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

(M.P. poz. 678)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne dla komisarzy wyborczych dotyczące przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

 

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 sierpnia 2014 r. (poz. …)

WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

Złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 


1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:
1) organ stowarzyszenia (organizacji społecznej) uprawniony do reprezentowania stowarzyszenia (organizacji społecznej) na zewnątrz,
2) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców
jeżeli komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na radnych na obszarze jednego województwa.

2. Komitety wyborcze organizacji mogą tworzyć wyłącznie stowarzyszenia i organizacje społeczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia zwykłe (art. 402 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”; dalej powoływane przepisy dotyczą tej ustawy).
W rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego organizacją społeczną nie są m. in. fundacje, rady osiedlowe, rady sołeckie, spółdzielnie mieszkaniowe. Nie są one zatem uprawnione do tworzenia komitetów wyborczych.

3. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia od stowarzyszeń (organizacji społecznych) oraz komitetów wyborczych wyborców, które mają siedzibę na obszarze jego właściwości.

4. Zawiadomienia mogą być składane do dnia 8 września 2014 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego; o dochowaniu terminu decyduje data złożenia zawiadomienia komisarzowi wyborczemu (art. 402 § 1 i art. 403 § 2 i 3, w związku z art. 9).

5. Informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień podaje się do publicznej wiadomości w formie komunikatu przez wywieszenie w siedzibie komisarza wyborczego, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Przy przyjmowaniu dokumentów dotyczących zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego komisarz wyborczy korzysta z dostarczonego przez Krajowe Biuro Wyborcze systemu informatycznego, za pomocą którego gromadzone są dane i tworzone są dokumenty wydawane przez komisarza wyborczego.

7. Komisarz wyborczy może upoważnić do przyjmowania dokumentów dotyczących zawiadomień pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub inne osoby zapewniające rzetelne wykonanie tej czynności, pracujące pod nadzorem pracownika Krajowego Biura Wyborczego.

8. Przyjmujący dokumenty sprawdza w obecności osoby upoważnionej do doręczenia zawiadomienia, czy zostało ono złożone przez uprawniony organ (w przypadku stowarzyszenia/organizacji społecznej) lub pełnomocnika wyborczego (w przypadku komitetu wyborczego wyborców) i czy spełnia warunki określone odpowiednio w art. 88 i art. 402 lub art. 89 i art. 403, a następnie wydaje potwierdzenie złożenia zawiadomienia. Na każdym potwierdzeniu złożenia zawiadomienia odnotowuje się datę i godzinę jego wpływu oraz sygnaturę sprawy. Potwierdzenia nie wydaje się osobie nieposiadającej upoważnienia do doręczenia zawiadomienia.

9. Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego sporządza się według wzorów określonych przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. poz. …).

10. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, komisarz wyborczy bada je i ustala, czy zawiadomienie spełnia ustawowe wymagania.

11. Zawiadomienie dokonywane przez stowarzyszenie (organizację społeczną) powinno zawierać następujące elementy:
1) oznaczenie organu stowarzyszenia (organizacji społecznej), od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsce i datę jego sporządzenia;
2) nazwę komitetu wyborczego organizacji zgodną z art. 92 i art. 95 Kodeksu wyborczego;
3) skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy może zawierać wyrazy „Komitet Wyborczy” i nazwę lub skrót nazwy organizacji tworzącej komitet lub litery „KW” i nazwę lub skrót nazwy tej organizacji. Skrót nazwy może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje;
4) adres siedziby komitetu wyborczego organizacji;
5) wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym organizacja jest wpisana do rejestru organizacji;
6) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;
7) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego;
8) nazwę województwa, na obszarze którego komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów.
Zawiadomienie powinno być podpisane przez osobę lub osoby działające w imieniu organu stowarzyszenia (organizacji społecznej) uprawnionego do jego reprezentowania na zewnątrz.

12. Do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 11, powinny być dołączone:
1) uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo — w przypadku stowarzyszenia zwykłego — zaświadczenie organu nadzorującego o tym, że wpłynęła do niego informacja o założeniu stowarzyszenia zwykłego;
2) wyciąg ze statutu albo — w przypadku stowarzyszenia zwykłego — regulaminu działalności organizacji, pozwalający stwierdzić, który organ organizacji jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu organizacji upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz lub pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;
3) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa;
4) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego.

13. Zawiadomienie dokonywane przez komitet wyborczy wyborców powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;
2) nazwę komitetu wyborczego wyborców, zgodną z art. 92 i art. 95 Kodeksu wyborczego;
3) skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców” i skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego lub litery „KWW” i nazwę lub skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego. Skrót nazwy może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego powinien odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych;
4) adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;
5) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;
6) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego (nie dotyczy komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w art. 403 § 5);
7) imię (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców;
8) nazwę województwa, na obszarze którego komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów, a w przypadku komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 403 § 5 — nazwę gminy, na obszarze której ma zamiar zgłaszać kandydatów.
Zawiadomienie powinno być podpisane przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców.

14. Do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 13, powinny być dołączone:
1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców złożone przez co najmniej 5 obywateli mających prawo wybierania, zawierające własnoręczne podpisy osób tworzących komitet;
2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa. W przypadku komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 403 § 5 oświadczenie to musi zawierać także oświadczenie o spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego;
3) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (nie dotyczy komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 403 § 5);
4) wykaz co najmniej 20 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego (nie dotyczy komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 403 § 5);
5) uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego, jeżeli wzmianki na ten temat nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu.

15. Komisarz wyborczy powinien poddać czynnościom sprawdzającym wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców w dniu złożenia zawiadomienia, a jeżeli jest to niemożliwe — w następnym dniu roboczym. Stosownie do art. 403 § 4 pkt 3 Kodeksu wyborczego komisarz wyborczy przyjmie w całości wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców dołączony do zawiadomienia. Sprawdzanie wykazu powinno się odbywać pod nadzorem komisarza wyborczego i być przeprowadzane przez pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub inne osoby zapewniające rzetelne wykonanie tej czynności, wyznaczone przez komisarza wyborczego. Badanie wykazu podpisów kontynuowane jest do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego zostało osiągnięte. Badanie wykazu polega na ustaleniu, czy spełnia on warunki określone w art. 403 § 3 pkt 2 w związku z § 2 i § 4 pkt 3 Kodeksu wyborczego, w szczególności, czy:
1) z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Jeśli karta z wymaganymi danymi jest zespolona z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia traktuje się jako złożone wadliwie; formularz wykazu powinien być złożony w oryginale — wypełnione strony wykazu będące kopiami traktuje się jako wadliwe;
2) imię i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);
3) adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania;
4) podany został numer ewidencyjny PESEL; brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego powoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;
5) według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat; wiek osoby udzielającej poparcia ocenia się według stanu na dzień złożenia zawiadomienia;
6) obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.
Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów podaje się w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia utworzeniu komitetu wyborczego. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, komisarz wyborczy może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

16. Utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet przez więcej niż 5 obywateli mających prawo wybierania nie zwalnia danego komitetu wyborczego od obowiązku zebrania co najmniej 20 podpisów innych obywateli popierających utworzenie komitetu.

17. Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego wyborców muszą wchodzić w skład tego komitetu wyborczego (art. 89 § 3).

18. Zgodnie z art. 5 pkt 10 Kodeksu wyborczego, ilekroć przepisy wymagają podania numeru PESEL, wymóg ten, w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, może zostać spełniony przez podanie numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Należy mieć przy tym na uwadze, że obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą wchodzić w skład komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu. Pozostałe komitety wyborcze wyborców zawiadamiające komisarza wyborczego o swoim utworzeniu mają prawo zgłaszać kandydatów w wyborach do rad powiatów i sejmiku województwa, w których obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie są wyborcami. W związku z tym nie mogą oni także udzielać poparcia dla utworzenia komitetu wyborczego wyborców.

I. Sprawdzenie poprawności nazwy i skrótu nazwy komitetu wyborczego

1. Komisarz wyborczy sprawdza, czy nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego spełniają wymogi określone w Kodeksie wyborczym.
W systemie informatycznym dostarczonym przez Krajowe Biuro Wyborcze dostępna jest aktualizowana na bieżąco baza partii politycznych, prowadzona na podstawie zawiadomień otrzymywanych przez Państwową Komisję Wyborczą z Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu rejestrowego). Na jej podstawie komisarz wyborczy sprawdza, czy nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców różni się od nazw i skrótów nazw partii politycznych.
Sprawdzenia, czy nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców różni się od nazw i skrótów nazw organizacji, komisarz wyborczy dokonuje korzystając z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdzenia tego dokonać można za pomocą prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości strony internetowej, pod adresem https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t. 
Ponadto komisarz wyborczy sprawdza w systemie informatycznym, o którym mowa wyżej, czy nazwa komitetu wyborczego i skrót nazwy różnią się dostatecznie od nazw wszystkich komitetów, które wcześniej złożyły zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej, oraz wszystkich komitetów, które złożyły zawiadomienia dotyczące udziału w wyborach do rad jednostek samorządu terytorialnego położonych na obszarze danego województwa, a w przypadku komitetów wyborczych utworzonych jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu — na obszarze właściwości komisarza wyborczego.

2. Podanie w zawiadomieniu nazwy i skrótu nazwy komitetu wyborczego niezgodnych z wymogami Kodeksu wyborczego stanowi wadę zawiadomienia.
Nie stanowi wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia (organizacji społecznej), wpisanego do rejestru prowadzonego przez właściwy organ, określenie w nim nazwy lub skrótu nazwy takich samych lub niedostatecznie różniących się od nazw lub skrótów nazw innych komitetów wyborczych.
Jeżeli komisarz wyborczy wydał wcześniej postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, w którym podano tę samą lub niedostatecznie różniącą się nazwę lub skrót nazwy od nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub stowarzyszenia zarejestrowanego przez sąd, po porozumieniu z pełnomocnikiem wyborczym tego komitetu, zmienia postanowienie, określając w nim nową nazwę i/lub skrót nazwy komitetu.
W razie braku porozumienia komisarz wyborczy uchyla postanowienie w sprawie przyjęcia zawiadomienia i wzywa pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do usunięcia wady w terminie 3 dni (art. 95 § 1).

II. Postanowienia w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

1. Po ustaleniu, że zawiadomienie spełnia wymogi Kodeksu wyborczego, komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
W postanowieniu podaje się imię (imiona) pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, nazwę i skrót nazwy komitetu wyborczego oraz jego adres. Ponadto postanowienie powinno zawierać następującą informację:
„Niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, stanowi podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach określonych w przepisach o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników”.

2. Postanowienie komisarz wyborczy wydaje w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia i doręcza niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego.

3. W razie stwierdzenia wad zawiadomienia komisarz wyborczy wydaje postanowienie o wezwaniu do usunięcia wad.
Komisarz wyborczy, stwierdziwszy wady zawiadomienia, wzywa — w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia — pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 5 dni, a jeśli wady nie zostaną usunięte w terminie — wydaje postanowienie w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
Jeżeli wada zawiadomienia polega na złożeniu wykazu podpisów obywateli mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu wyborczego zawierającego mniej niż 20 prawidłowo złożonych podpisów, komisarz wyborczy ustala sposób uzupełnienia wykazu podpisów odpowiednio do charakteru stwierdzonej wady, z tym że wykaz podpisów złożony wraz z zawiadomieniem nie może być przekazany pełnomocnikowi wyborczemu w celu uzupełnienia.
Uzupełnienie wykazu podpisów o nowe podpisy może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do składania zawiadomień o utworzeniu komitetu, tj. do dnia 8 września 2014 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów komisarz wyborczy dokonał po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zawiadomień lub gdy do upływu tego terminu pełnomocnik wyborczy nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, komisarz wyborczy wydaje postanowienie w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia.
W postanowieniu w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia podaje się uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o przysługującym pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego prawie odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej; postanowienie doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 405 § 1).

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl