Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

(M.P. poz. 651)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 28 lipca 2014 r.

 w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 

Na podstawie art. 154 § 7 i art. 155 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) wysokość oraz zasady, na których członkom komisji wyborczych i komisarzom wyborczym przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów;

2) wysokość oraz zasady, na których przysługują zryczałtowane diety:

a) członkom terytorialnych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji,

b) członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania;

3) warunki obniżania wysokości zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w przypadku nieuczestniczenia w wykonywaniu części zadań komisji;

4) sposoby dokumentowania dni zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych;

5) wysokość oraz zasady, na których osobom powołanym w skład inspekcji przysługują diety, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów;

6) sposoby dokumentowania dni zwolnienia od pracy na czas udziału w pracach inspekcji.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) komisji – należy przez to rozumieć Państwową Komisję Wyborczą, terytorialną komisję wyborczą oraz obwodową komisję wyborczą,

2) inspekcji – należy przez to rozumieć inspekcję powołaną przez Państwową Komisję Wyborczą oraz komisarza wyborczego.

§ 3. 1. Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach komisji, i komisarzom wyborczym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały.

2. Dieta dla członków komisji i komisarzy wyborczych wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, i komisarzom wyborczym przysługuje zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.[2])

3. Wydanie zgody, o której mowa w ust. 2, wymaga porozumienia:

1) członków Państwowej Komisji Wyborczej z Szefem Krajowego Biura Wyborczego,

2) komisarza wyborczego z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 5. Należności, o których mowa w § 3 i 4, są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji, a komisarzom wyborczym na podstawie rachunków i oświadczeń.

§ 6. 1. Członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a i b, w następującej wysokości:

1) dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych          - 650 zł,

2) dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 600 zł,

3) dla członków terytorialnych komisji wyborczych – 550 zł,

4) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł,

5) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł,

6) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.

2. Jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują diety w połowie wysokości określonej w ust. 1.

3. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a i b.

4. W przypadku gdy członek terytorialnej komisji wyborczej nie uczestniczył w wykonywaniu części zadań danej komisji, a w szczególności nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 – 3, przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.

5. Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 7. 1. Członkowie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji, zwane dalej „zaświadczeniem”.

2. Zaświadczenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji,

2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy,

3) przyczynę i czas nieobecności w pracy.

3. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji, a dla przewodniczącego komisji – jego zastępca.

4. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.

§ 8. 1. Osobom powołanym w skład inspekcji przysługują:

1) diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów – w wysokości i na zasadach określonych w § 3 i 4 oraz w § 5,

2) zryczałtowane diety za czas wykonywania zadań w inspekcji – w wysokości 300 zł,

3) zwolnienie od pracy, w związku z udziałem w pracach inspekcji.

2. Do dokumentowania dni zwolnienia od pracy przez osoby powołane w skład inspekcji, w związku z udziałem w pracach inspekcji, stosuje się przepisy § 7.

 

§ 9. Należności, o których mowa w uchwale, wypłacają:

1) członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego,

2) komisarzom wyborczym i osobom powołanym w skład inspekcji przez komisarza wyborczego – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego,

3) członkom wojewódzkich komisji wyborczych – marszałek województwa,

4) członkom powiatowych komisji wyborczych – starosta,

5) członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej  Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180

[2]     Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 308.

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl