Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Akty prawne

Wyszukaj

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 185)

 

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

Na podstawie art. 160 § 4 i art. 166 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Komisarz wyborczy wykonuje ustawowe zadania i czynności wyborcze na obszarze powiatów i gmin w tych powiatach zgodnie z właściwością terytorialną, określoną w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Do właściwości rzeczowej wyznaczonego komisarza wyborczego w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim należy:

1) wykonywanie zadań w sprawach związanych z wyborami do sejmiku województwa;

2) ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójta na obszarze województwa oraz ogłaszanie ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

3) sporządzanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa;

4) zwoływanie pierwszej sesji nowo wybranego sejmiku województwa;

5) postanawianie o wstąpieniu kandydata z tej samej listy na miejsce radnego sejmiku województwa, którego mandat wygasł;

6) ogłaszanie zmian w składach sejmiku województwa;

7) podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozwiązaniu, z mocy prawa, sejmiku województwa;

8) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów radnych do sejmiku województwa, w przypadkach określonych w art. 383 § 2a Kodeksu wyborczego.

2. Wykaz komisarzy wyborczych, którzy wykonują czynności o charakterze ogólnowojewódzkim, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Komisarz wyborczy niezwłocznie po powołaniu podaje do publicznej wiadomości informację o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy.

2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 2 ust. 1, podaje ponadto informację o właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim.

§ 4. 1. Komisarz wyborczy podejmuje działania organizacyjne związane z powołaniem terytorialnych komisji wyborczych, a w szczególności podaje do publicznej wiadomości informację o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji oraz zapewnia wymaganą prawem procedurę powoływania komisji.

2. Komisarz wyborczy współdziała odpowiednio z marszałkiem województwa, starostą i wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) w zorganizowaniu pierwszych posiedzeń komisji oraz podaje do publicznej wiadomości informacje o składach poszczególnych komisji.

§ 5. 1. Komisarz wyborczy nadzoruje prawidłowość wykonania przez organy jednostek samorządu terytorialnego lub terytorialne komisje wyborcze czynności wyborczych, w szczególności związanych z podziałem na okręgi wyborcze i obwody głosowania, ustaleniem liczby radnych wybieranych w okręgach, powoływania lub zmian w składach obwodowych komisji wyborczych; w razie stwierdzenia, że właściwe organy gminy nie wykonują w terminie lub w sposób zgodny z prawem tych zadań, właściwy komisarz wyborczy wzywa te organy do wykonania zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego upływu terminu niezwłocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.

2. Komisarz wyborczy sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego współdziała z wojewodą w sprawach z zakresu stwierdzania przez właściwe organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcia mandatu radnego lub mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadkach określonych w art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego.

§ 6. 1. Komisarz wyborczy w celu zapewnienia sprawnej organizacji wyborów współdziała z właściwymi organami jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w sprawach:

1) warunków pracy komisji wyborczych i obsługi administracyjnej komisji, w tym:

a) usytuowania, urządzenia i wyposażenia lokali wyborczych,

b) środków łączności i transportu,

c) dostarczenia kart do głosowania, nakładek na karty do głosowania sporządzanych w alfabecie Braille’a, formularzy i druków wyborczych, a także spisu wyborców i pieczęci komisji,

d) przekazywania protokołów z głosowania i wyborów właściwym terytorialnym komisjom wyborczym,

e) przekazywania do depozytu i zabezpieczenia pozostałych dokumentów z wyborów, w tym pieczęci komisji;

2) dostarczania informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i instrukcji głosowania, wchodzącej w skład pakietu wyborczego stosowanego w głosowaniu korespondencyjnym, sporządzanych w alfabecie Braille’a.

2. Komisarz wyborczy zapewnia kontrolę nad prawidłowością sporządzania spisów wyborców, w szczególności w zakresie terminowego ich sporządzenia, poinformowania wyborców o czasie i miejscu udostępnienia spisu do wglądu, a także niezwłocznego przekazywania gminom zawiadomień o dopisaniu wyborcy do spisu. W tym celu komisarz wyborczy może żądać od wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) wyjaśnień oraz wglądu do dokumentów.

§ 7. Komisarz wyborczy zapewnia wyborcom informację o stanie rejestru wyborców prowadzonego w gminach i zasadach wpisywania wyborców do rejestru.

§ 8. Komisarz wyborczy podaje do wiadomości publicznej, w formie komunikatów:

1) informację o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych;

2) informację o liczbie mieszkańców w gminie, w której przeprowadzane są wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przed upływem kadencji, według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzane;

3) informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych przed upływem kadencji.

§ 9. 1. Komisarz wyborczy, sprawując nadzór nad realizacją zadań przez terytorialne i obwodowe komisje wyborcze, udziela komisjom bieżącej pomocy w wykonywaniu ich zadań, w szczególności:

1) organizuje szkolenia komisji;

2) przekazuje komisjom wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej, a także w miarę potrzeby udziela im własnych wyjaśnień;

3) rozpatruje skargi na działalność terytorialnych komisji wyborczych;

4) stwierdzając uchybienia w działalności komisji, udziela im wskazówek co do sposobu ich usunięcia.

2. Komisarz wyborczy sukcesywnie bada prawidłowość sporządzonych przez terytorialne komisje wyborcze protokołów rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i uchwał o odmowie przyjęcia zgłoszenia listy bądź odmowie rejestracji listy lub kandydata. W razie stwierdzenia uchybień wskazuje komisjom sposób ich usunięcia; stwierdzając naruszenie prawa, uchyla wadliwe uchwały i przekazuje komisjom do ponownego rozpatrzenia.

3. Komisarz wyborczy nadzoruje terminowość i prawidłowość nadawania przez terytorialne komisje wyborcze numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych, sporządzenia i drukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach, a także druku kart do głosowania.

4. Komisarz wyborczy może żądać od terytorialnych komisji wyborczych informacji o przebiegu wykonywania przez nie zadań wyborczych oraz o stanie przygotowań do wyborów obwodowych komisji wyborczych.

§ 10. 1. Komisarz wyborczy może powołać inspekcję wyborczą. W postanowieniu o powołaniu określa szczegółowo zakres działania i uprawnienia osób powołanych w skład inspekcji.

2. W skład inspekcji powołuje się osoby nieuczestniczące w kampanii wyborczej na rzecz komitetów i kandydatów na radnych i wykazujące znajomość prawa wyborczego.

§ 11. Komisarz wyborczy na żądanie Państwowej Komisji Wyborczej przekazuje wydane postanowienia, inne dokumenty związane z wyborami oraz informacje o wykonywaniu zadań i czynności wyborczych.

§ 12. 1. Komisarz wyborczy w razie czasowej niemożności pełnienia funkcji powiadamia o tym niezwłocznie Państwową Komisję Wyborczą.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisarz wyborczy może wnioskować do Państwowej Komisji Wyborczej o powierzenie tej funkcji innemu komisarzowi wyborczemu lub innej osobie, która zapewni rzetelne wykonanie czynności wyborczych.

§ 13. Komisarz wyborczy przyjmuje i wprowadza do systemu elektronicznego zgłoszenia o uzyskiwanych korzyściach w zakresie określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 26, poz. 286 oraz z 2012 r., poz. 38), z tym, że zgłoszenia członków zarządów województw, sekretarzy województw, skarbników województw przyjmuje komisarz wyborczy, o którym mowa w § 2 uchwały.

§ 14. Spory kompetencyjne między komisarzami wyborczymi rozstrzyga Państwowa Komisja Wyborcza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. (poz. …)

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, ICH SIEDZIB ORAZ POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU WCHODZĄCYCH W ZAKRES ICH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, KTÓRZY WYKONUJĄ CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE OGÓLNOWOJEWÓDZKIM

I.       Województwo dolnośląskie

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

II.     Województwo kujawsko-pomorskie

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy

III.   Województwo lubelskie

Komisarz Wyborczy w Lublinie

IV.    Województwo lubuskie

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze

V.      Województwo łódzkie

Komisarz Wyborczy w Łodzi

VI.    Województwo małopolskie

Komisarz Wyborczy w Krakowie

VII.  Województwo mazowieckie

Komisarz Wyborczy w Warszawie

VIII.   Województwo opolskie

Komisarz Wyborczy w Opolu I

IX.    Województwo podkarpackie

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie

X.      Województwo podlaskie

Komisarz Wyborczy w Białymstoku

XI.    Województwo pomorskie

Komisarz Wyborczy w Gdańsku

XII.  Województwo śląskie

Komisarz Wyborczy w Katowicach

XIII.   Województwo świętokrzyskie

Komisarz Wyborczy w Kielcach I

XIV. Województwo warmińsko-mazurskie

Komisarz Wyborczy w Olsztynie

XV.   Województwo wielkopolskie

Komisarz Wyborczy w Poznaniu

XVI. Województwo zachodniopomorskie

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl