Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. dotyczące należności przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych

ZPOW-703-1486/14

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

 ZPOW-703-1486/14

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi wątpliwościami, wyjaśnia, że stosownie do art. 154 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują zryczałtowane diety za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania.

Dieta ta jest, jak wskazano wyżej, zryczałtowana i jej wysokość nie jest uzależniona od czasu pracy obwodowej komisji wyborczej. Dlatego też,  Państwowa Komisja Wyborcza z przykrością informuje, że nie ma podstaw do zwiększenia wysokości tej diety.

Jak wynika z § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. z 2014 r. poz. 651) członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługuje zryczałtowana dieta w następującej wysokości:

1)     dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł;

2)     dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł;

3)     dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.

Zgodnie natomiast z § 6 ust. 2 wymienionej uchwały jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują diety w połowie wysokości określonej powyżej.

Powołana uchwała została podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Komisji w dniu 28 lipca 2014 r. oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z dnia 11 sierpnia 2014 r. Dlatego też, osoby zgłaszające chęć udziału w pracach komisji mogły zapoznać się z należnościami przysługującymi za udział w pracach tych komisji. Informacje o zasadach wypłacania oraz wysokości zryczałtowanych diet przedstawiane były także na szkoleniach komisji.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto podkreśla, że z członkami m.in. obwodowych komisji wyborczych nie jest nawiązywany stosunek pracy przez Państwową Komisję Wyborczą, ani przez inne organy, gdyż jak wskazano wyżej, członkowie obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania otrzymują zryczałtowane diety.   

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca także uwagę, że obwodowe komisje wyborcze powoływane są przez gminne (miejskie) komisje wyborcza, a należności członkom tych komisji wypłacane są przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl