Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

ZPOW-066-882/14

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

 ZPOW-066-882/14

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami, wyjaśnia, że prawo do stwierdzenia nieważności wyborów mają wyłącznie sądy rozpatrujące protesty wyborcze. Komisja jednocześnie wyjaśnia, że wybory ponowne mogą być zarządzone przez właściwego wojewodę (a nie przez Państwową Komisję Wyborczą) tylko w przypadku uznania przez sąd nieważności wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, że wzór karty do głosowania został ustalony przez Państwową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 734 i 735).

Należy przy tym wyjaśnić, że sporządzenie kart do głosowania w formie zbroszurowanej wymuszone jest koniecznością zapewnienia przewidzianej w Kodeksie wyborczym możliwości skorzystania przez osoby niewidome z nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. W związku z tym we wszystkich wyborach przeprowadzonych po wprowadzeniu możliwości głosowania przy pomocy nakładek (wybory do Sejmu w 2011 r. i wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.) karty były sporządzane wyłącznie w formie zbroszurowanej.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie zauważa, że również w wyborach samorządowych w 2010 r. uchwała w sprawie wzoru kart do głosowania przewidywała, że karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach powyżej 20.000 mieszkańców, do rad miast na prawach powiatu, do Rady m.st. Warszawy, do rad dzielnic m.st. Warszawy, do rad powiatów i do sejmików województw, jest kartą jednostronicową lub kartą zbroszurowaną. Wprowadzenie dopuszczalności wyboru przez terytorialną komisję wyborczą jaki rodzaj karty zostanie sporządzony było możliwe, gdyż nie obowiązywał wówczas wymóg zapewnienia wyborcom niewidomym możliwości głosowania przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, co jak wskazano wyżej wymusiło sporządzanie kart zbroszurowanych w przypadku przeprowadzania wyborów w systemie proporcjonalnym.

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, że karty do głosowania w formie zbroszurowanej były stosowane lub prawo dopuszczało ich stosowanie prawie we wszystkich wyborach, w których głosuje się na listy kandydatów, od 1991 r. Poniżej informacja w tym zakresie:

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

1991 — broszura

1993 — broszura

1997 — broszura

2001 — broszura

2005 — jedna strona lub broszura

2007 — jedna strona lub broszura

2011 — broszura

Wybory do Parlamentu Europejskiego

2004 — jedna strona

2009 — jedna strona

2014 — broszura

Wybory do rad gmin

1994 — jedna strona

1998 — jedna strona lub broszura

2002 — jedna strona lub broszura

2006 — jedna strona lub broszura

2010 — jedna strona lub broszura

2014 — broszura

Wybory do rad powiatów

1998 — jedna strona lub broszura

2002 — jedna strona lub broszura

2006 — jedna strona lub broszura

2010 — jedna strona lub broszura

2014 — broszura

Wybory do sejmików województw

1998 — jedna strona lub broszura

2002 — jedna strona lub broszura

2006 — jedna strona lub broszura

2010 — jedna strona lub broszura

2014 — broszura

Wbrew informacjom medialnym nie była to zatem nowość w sposobie głosowania.

Natomiast odnosząc się do spotu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej Komisja wyjaśnia, że spot został zatwierdzony do emisji na posiedzeniu Komisję. Należy przy tym zauważyć, że niezależnie od spotów informacyjnych sposób głosowania wskazany był na każdej karcie do głosowania oraz na stronach internetowych Komisji. Nadto w każdym lokalu wyborczym dostępne były szczegółowe informacje Państwowej Komisji Wyborczej o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach. Sposób głosowania był także wielokrotnie omawiany na konferencjach prasowych Komisji.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl