Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby kandydujące m. in. w wyborach samorządowych

ZPOW-903-80/14

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

 

        PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-903-80/14

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby kandydujące w wyborach

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że osoby ubiegające się o funkcję publiczną, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), w tym o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, radnego gminy, powiatu, województwa i dzielnicy m. st. Warszawy oraz o urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zobowiązane są złożyć oświadczenie w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., tj. oświadczenie lustracyjne.

Oświadczenie to składają obywatele polscy urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do powołanej ustawy. Osoba, która nie pracowała albo nie pełniła służby albo nie była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.).

Osoba, który odpowiednio pracowała, pełniła służbę lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

Oświadczenia lustracyjne zawierające błędy formalne (niepodpisane lub złożone na nieprawidłowym druku, albo zawierające sprzeczność w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna i pozytywna części A oświadczenia) nie będą przyjmowane przez właściwe komisje wyborcze, a zgłoszenie kandydata zostanie uznane za wadliwe.

Należy pamiętać, że oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz. Jeżeli kandydat złożył uprzednio oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, tj. złożył je po dniu 13 września 2007 r., zamiast oświadczenia składa informację o złożeniu oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy. Ponowne złożenie w takiej sytuacji oświadczenia lustracyjnego będzie uznane za wadę zgłoszenia.

Wzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jako załączniki do poszczególnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Oświadczenia oraz informacje wypełniają i podpisują kandydaci, a następnie przekazują je pełnomocnikom wyborczym komitetów wyborczych (lub osobom przez nich upoważnionym do zgłaszania list kandydatów lub kandydatów). Dokumenty te składane są następnie przez pełnomocników właściwym komisjom wyborczym wraz ze zgłoszeniem listy kandydatów lub zgłoszeniem kandydata.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl